Tak Lars Krarup - men flyt nu 14.E2 væk fra faunapassagen til Knudmosen

14. marts 2021, 13.18

Mikael Sloth. Foto: PR-foto

NATUR Allerførst en tak til Lars Krarup for at sikre at kommunen ved høringsmødet 11. marts velvilligt besvarede konkrete spørgsmål om erhvervsområde 14.E2 syd for Knudmosen. Cadeau til at debatten nu er saglig og konkret.

På høringsmødet blev der stillet spørgsmålstegn ved proportionaliteten i at anvende navnet »Bevar Knudmosen«. Svaret er, at vi er godt undervejs til netop at sikre dette, takket være den igangværende debat og nu også med kommunens deltagelse heri.

I kommuneplanforslaget indgår en vejforbindelse langs med Knudmosen, som jo kun kan retfærdiggøres, hvis der udlægges yderligere erhverv i området. Men Lars Krarup gjorde det klart i debatindlæg 8. marts, at vejforbindelsen må forstås som ikke at blive medtaget i den endelig kommuneplan, hvilket også indirekte blev bekræftet på høringsmødet. Dermed må det også forstås, at der aldrig kommer nye veje eller erhverv syd for Knudmosen indenfor motorvejsnettet, og tak for det.

Nu resterer blot at sikre at dyrelivets eneste faunapassage til Knudmosen ikke blokeres af erhvervsområde 14.E2 - og her er vi ikke helt i mål.

I høringsmødet blev en stavefejl i kommuneplanforslaget korrigeret, da det blev oplyst, at det er på Miljøvej syd for Knudmosen, at kommunen ønsker at skabe en recycling-hub og dermed ikke på Mørupvej syd for Snejbjerg. Tak for denne væsentlige korrektion. I høringsmødet blev dette begrundet med, at man ønsker at styrke klyngedannelsen for virksomheder indenfor samme branche, uden dog at specificere synergien yderligere.

Det er naturligvis et helt legitimt og relevant erhvervsmæssigt sigte, men det skal stadig stå mål med den indvirkning på natur og miljø, som udpegningen af 14.E2 måtte have.

På høringsmødet blev det anerkendt, at erhvervsområdet ikke må blokere for faunapassagen. Men i praksis vil dette gøre erhvervsområdet ubrugeligt, da Vejdirektoratets afstandskrav til faunapassagen, beskyttelse af spredningskorridoren og afstand til naboer generelt vil indskrænke området betydeligt.

Kommuneplanforslagets miljøvurdering adresserer slet ikke problematikken omkring faunapassagen, hvilket måske er endnu en fejl, men så lad os da også få denne korrigeret.

Lars Krarup udtalte også 8. marts, at kommunen ønsker at finde løsninger for virksomheder - og det kan alle gode borgere i kommunen nok kun bakke op om - men så bør der også kunne udpeges en bedre placering for den konkrete genbrugsvirksomhed, hvor der ikke opstår konflikter med naturen og miljøet.

Så flyt nu erhvervsområde 14.E2 væk fra dyrelivets eneste faunapassage til Knudmosen. Samtidig undgås også erhverv i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Hermed kan vi jo så allesammen slå en tyk streg under, at Knudmosen og området omkring netop er bevaret for fremtidige generationer.