Mener Lars Krarup og Venstre virkelig, at borgeres høringssvar bare er pseudo?

10. marts 2021, 13.01

Mikael Sloth. Foto: PR-foto

KNUDMOSEN Borgmester Lars Krarup kalder i Herning Folkeblad 8. marts borgerinitiativet Bevarknudmosen.dk for en pseudokampagne.

På få uger er denne »kampagne« dog nået ud til mere end 70.000 personer indenfor Herning Kommune, og mere end 200 personer følger sagen. Mange borgere tilkendegiver også løbende, at de har indsendt høringssvar med indsigelse mod Kommunens planer.

Sigtet med »kampagnen« er at skabe en saglig debat omkring kommunens planer i området omkring Knudmosen baseret på fakta såvel som holdninger. Netop derfor indeholder Bevarknudmosen.dk grundige analyser af problemstillingerne ved kommunens planer, ligesom at der gives en meget præcis beskrivelse af, at planerne omhandler området syd for Knudmosen og indenfor motorvejsnettet - og således ikke selve Knudmosen eller MCH og Lind-området, som Lars Krarup agerer for.

Lars Krarup skriver, at der mulighed for at dyrevildtet kan komme ind og ud af Knudmosen både nord, syd og øst for. Det er faktuelt ikke korrekt. Mod nord findes Hernings bymidte, og mod øst og syd fungerer motorvejene som en barriere. Sidstnævnte er netop grunden til, at Vejdirektoratet etablerede faunapassagen der, hvor erhvervsområdet foreslås placeret.

Lars Krarup nævner også, at der findes adskillige krydsningsmuligheder for dyrevildtet langs Miljøvej. Dette er også faktuelt ikke korrekt. Langs Miljøvej findes to små vådpassager, som ifølge Vejdirektoratet ikke er egnet til større dyr grundet deresdimensioner.

Lars Krarup skriver, at såfremt detailplanlægningen af erhvervsområdet, og herunder hensyn til faunapassagen, skulle resultere i et mindre område, så er det også en mulighed.

Men hvorfor udpege erhvervsområdet, når generelle afstandskrav til faunapassager og naboer formodentlig vil reducere området i en sådan grad, at det er ubrugeligt?

Lars Krarup argumenterer med, at man i Herning Kommune har for vane at finde løsninger for virksomheder, som henvender sig.

Men hvorfor henvise en genbrugsvirksomhed til Miljøvej syd for Knudmosen, når kommuneplanforslaget netop beskriver, at der ønskes etableret et innovativt recycling-hub på Mørupvej? Særligt når placeringen på Miljøvej vil blokere dyrenes vej til Knudmosen og samtidig er et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket modstrider kommunens egne retningslinjer?

Ligeledes er erhvervsområdet udlagt i et område, hvor skovrejsning er uønsket under hensyn til naturen, men hvorfor kan der så godt rummes genbrugserhverv?

Skulle man virkelig adressere virksomhedernes behov, burde man vel følge kommunens egen erhvervsanalyse, som netop pegede på Mørupvej som et oplagt område i nærhed til motorvejen? Analysen inkluderede i øvrigt slet ikke Miljøvej ved Knudmosen, så hvorfor dette særlige behov for at placere erhvervsområdet her?

Til slut skal der dog lyde en tak til borgmester Lars Krarup for, at vejforbindelsen ved Knudmosen må forstås som taget ud af kommuneplanforslaget. Så kan en saglig debat jo fortsættes om selve erhvervsområdet og en flytning til Mørupvej.

Læs også
Venstre vil bevare Knudmosen
Læs også
Bevar Knudmosen