Pas på Skolen på Sønderager - og vore børn

14. september 2018, 11.30

SØNDERAGERSKOLEN Forældregruppen har sendt dette høringssvar til forslaget om at lukke Skolen på Sønderager til borgmester Lats Krarup (V) og medlemmerne af Børne- og familieudvalget, Dorte West (V), Peter Villadsen (SF), Søren Peder Jensen (V), Ulrik Hyldgaard (V), Marianne Bjørn (V), Vinnie Borbjerg (S) og Rasmus Norup (K):

Vi er en gruppe forældre, som er meget bekymrede for konsekvenserne af jeres nylige forslag om at lukke Skolen på Sønderager og flytte skolens tre elevgrupper andre steder hen i byen.

Vi er forældre til børn i indskolingen på Center for autisme, og vi har bekymringer på flere områder i forhold til forslaget.

For det første vil forslaget forringe vores børns muligheder for en delvis - og muligvis på sigt hel - inklusion i klasserne med normalt fungerende børn (på Sønderager er det talentklasserne, vi hentyder til). Autisme-centeret har her en fantastisk mulighed for at integrere de børn, som har udviklet evnerne i de normale klasser, i netop de timer og det omfang, som den enkelte elev magter og rummer. De autistiske børn har en langsommere indlæringskurve, men de lærer meget både fagligt og socialt ved at spejle sig i andre børn/unge, som har de færdigheder, de selv kan have svært ved at mestre.

Ved at kunne deltage i nogle eller mange af timerne - for nogle endda alle timerne - i de normale klasser tillader man de autistiske børn, at få en blidere overgang til livet efter folkeskolen og for nogle endda en af de almindelige ungdomsuddannelser efterfølgende. Det bliver et plus for både dem selv og kommunen set fra et samfundsmæssigt synspunkt, da de bliver mere velfungerende og mere selvhjulpne senere i livet. De bliver altså på den bedst mulige måde gjort klar til livet udenfor en specialskole.

Det vil måske nok være en økonomisk risiko for kommunen at tage nu, hvis færre af de autistiske unge kommer videre i uddannelsessystemet, da alternativet for de fleste så vil være en førtidspension eller en overførselsindkomst, når de ikke er klar til at arbejde. Konsekvenserne af, at de autister, som måske har potentialet, ikke bliver hjulpet bedst muligt i skoleårene, vil være en øget økonomisk byrde for kommunen, og selvom den først bliver synlig om nogle år, bør de ikke overses.

Vi er godt klar over, at vi ikke kan regne med, at alle vores skønne børn vil være nogle af dem, som i de ældre klasser vil kunne rumme timer i talentklasserne, men muligheden bør ikke tages fra dem! Det er børn og unge, som i forvejen skal kæmpe hårdt for at komme godt igennem livet, og mange af dem har et eller flere nederlag fra den almene folkeskole med sig i bagagen. Hvorfor ikke sikre dem den bedst mulige skolegang med de fleste chancer for udvikling, nu hvor de er blevet visiteret til specialtilbuddet? Har de ikke ret til de samme muligheder som alle andre børn, på trods af de vanskeligheder deres diagnoser giver dem resten af livet?

De har en flok fantastiske undervisere på skolen, som alle bidrager positivt til vores børns udvikling og trivsel, og det er bestemt endnu et stort plus ved Sønderager, som den ser ud nu, at de i udskolingen har den ovennævnte mulighed for videreudvikling og læring ved at være blandt normalt fungerende børn/unge i kendte og strukturerede rammer.

Desuden er det godt for vores børn/unge at møde eleverne fra talentklasserne på gangene rundt omkring på skolen, hvor der bliver sagt hej eller snakket lidt. Det nyder vores børn, for der bliver de behandlet som ligeværdige og selvværdet vokser lidt hver gang.

På Åmoseskolen vil der ikke være mulighed for at spejle sig positivt i andre børn og heller ikke sparre med dem omkring løsninger på hverdagens udfordringer i en verden fyldt med normalt fungerende børn/unge. Kommunen risikerer, at autisterne kun vil se sig selv som handikappede og være fastlåste i, hvad de kan og ikke kan qua deres diagnose, hvilket kan medføre, at de bliver mere indelukkede og får sværere ved at fungere i hverdagen og i samfundet generelt.

For det andet så er vi bekymrede over børnenes trivsel ved at flytte dem væk fra deres kendte rammer på Sønderager og ud på en ny skole, hvor alt er nyt for dem. De skal så bruge tid og energi - for nogle meget energi - på at forholde sig til de nye rammer og børn, der er mærkbart dårligere fungerende end dem selv. Det er ofte energi, som de ikke sidder inde med, og det vil for de fleste betyde flere nedsmeltninger og regrediering i forhold til allerede tillærte funktioner og strategier. Mange af børnene har i forvejen et forhøjet stressniveau f.eks. på grund af skolevægring, inden de kom til Sønderager, og en flytning af skolen kan især for disse børn/unge betyde, at deres stress bliver øget, hvilket kan medføre nedgang i funktionsniveau og færdigheder, samt at nogle måske kan udvikle en (ny) skolevægring. Dette vil bare være endnu et nederlag for vores børn samt en øget omkostning for kommunen, hvis/når børnene ikke kan deltage i undervisningen.

På Sønderager er alt - både undervisningen og de fysiske rammer - indrettet i forhold til autismepædagogik og læringsmiljøer, der tilgodeser børnenes behov for mindre rum, tydelig struktur og genkendelighed i hverdagen samt tydelige afgrænsninger, hvilket alt sammen er noget, som gør, at vores børn kan frigive mere overskud til indlæring og tillæring af sociale færdigheder. Området omkring Sønderager har let adgang til både grønne områder og et godt og lukket stisystem, hvor de autistiske børn og unge har mulighed for at bevæge sig og øve færdigheder indenfor f.eks. cykling og trafiksikkerhed. Autistiske børn har en større tendens end gennemsnittet til at være inaktive, da deres skoledag ofte kræver alle deres ressourcer, hvilket skolens ansatte har god fokus på og benytter området omkring skolen til at modvirke.

For det tredje så vil børnene ved en flytning til Holtbjerg ikke længere have mulighed for at gå over i Herning Svømmehal og få svømmeundervisning. Mange autistiske børn har det svært med vand, men Herning Svømmehal giver netop skolen mulighed for at niveauinddele børnene i svømmeundervisningen på samme tid, således at der er plads til både vandtilvænning og nybegyndersvømning i undervisningsbassinerne samt svømning for de øvede i det almindelige dybe bassin. Denne mulighed ser vi ikke fortsat ved en flytning ud til Holtbjerg.

Sammenfattet så betyder skolens rammer en meget stor del for vores børn og unges hverdag - ikke kun i forhold til faglig læring, men også i forhold til deres sundhed og overskud, og det at have normalt fungerende børn og unge tæt på i hverdagen påvirker autisternes overskud og selvværd positivt, hvorfor den del af sammenhængen imellem talentklasserne og center for autisme ikke må blive negligeret.

Vi håber, hensynet til vores børn og unge i sidste ende kommer til at veje tungere end udsigten til at tjene mange penge på attraktive byggegrunde i Herning midtby med Fuglsangsø i baghaven.