Vores folkeskoler og dagtilbud gør et godt stykke arbejde

26. november 2019, 10.27

Dorte West. Foto: Flemming Hansen

BØRN I Herning Kommune har vi to overordnede mål for vores børn og unge. Vi ønsker, at alle børn skal trives og at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

Hvert år udgiver den liberale tænketank Cepos en rangliste over, hvorledes alle frie grundskoler og folkeskoler formår at løfte eleverne fagligt. De måler skolernes undervisningseffekt, som viser, hvorledes skolerne evner at løfte deres elever rent fagligt i forhold til det, man kan forvente ud fra elevernes socioøkonomiske baggrund.

Lad det være sagt med det samme - man skal tage sådanne resultater med forbehold, da der kan fremføres en række kritikpunkter i forhold til resultaternes validitet.

Alligevel glæder det mig, at skolerne i Herning Kommune ligger blandt de tre bedste kommuner i Danmark, når det handler om at løfte eleverne fagligt. Det er virkelig flot, og det kan vi godt være stolte af. Derfor vil jeg gerne sende en stor ros til alle vores skoleledere, lærere og pædagoger for de flotte resultater. Det er i høj grad jeres fortjeneste.

Vi har nogle rigtig gode skoler i Herning, og vi udnytter de muligheder, vi har for at drive en god skole.

Lytter man til eksperterne, så er elevernes trivsel en forudsætning for, at de kan lære.

Derfor har vi i vores Børne- og Ungepolitik blandt andet skrevet: »Alle skal have mulighed for at indgå i fællesskaber og venskaber, der understøtter udvikling og læring. I Herning kommune skal alle børn og unge gennem leg, bevægelse og læring have mulighed for at udforske sig selv og deres verden. Kreative, nysgerrige og sunde børn og unge er mere tilbøjelige til at lære, specielt når de samtidig synes, at det er sjovt, leger og trives. Trivsel og læring fremmer hinanden og bidrager til, at alle børn og unge bliver så dygtige de kan«.

Ifølge den seneste nationale kvalitetsrapporter for folkeskolerne kan vi se, at eleverne i Herning Kommune vurderer, at de har en høj grad af trivsel, og den generelle trivsel ligger pænt over landsgennemsnittet. Sådanne resultater bliver man også rigtig glad og stolt af at læse.

I de seneste uger har der været afholdt samrådsmøder i Herning Kommune, hvor børne- og familieudvalget har mødtes med vores forældrevalgte bestyrelser og ledere fra både skole og dagtilbud.

Her har vi drøftet Herning Kommunes nye fællesskabsstrategi, som netop er sendt i høring. Fællesskabsstrategien skal afløse vores tidligere inklusionsstrategi og skal være med til at styrke fællesskabet mellem vores børn og unge. Vi ser forældrene som en afgørende ressource, og lægger vægt på at have et aktivt samarbejde omkring vores børn og unge. Vi har både hver for sig og sammen et ansvar for at hjælpe både vores egne børn, men også andres børn til at være en del af fællesskabet.

Fællesskabsstrategien blev positivt modtaget, hvilket afspejlede sig i de mange gode drøftelser på samrådsmøderne. Alle repræsentanter fra vores skoler og dagtilbud kunne dele ud af gode erfaringer med forskellige tiltag, der kan være med til at styrke fællesskaber. Vi skal fortsætte det gode arbejde med at tage et fælles ansvar for vores børn og unges trivsel, da det samtidig vil styrke deres muligheder for også at udvikle sig rent fagligt. Det gør vi allerede, hvilket jeg tror er en del af forklaringen på, at folkeskolerne i Herning Kommune klarer sig så flot i Cepos’s analyse.