Overgreb på vandforbrugerne

16. april 2021, 12.37

Peter Nowack. Foto: PR-foto

BIDRAG Herning Kommune ejer alle aktierne i Herning Vand Holding A/S, der har to datterselskaber nemlig Herning Vand A/S og Herning Rens A/S.

Kommunen besluttede i efteråret 2019, at man fremover ikke ville betale otte procent i vejafvandingsbidrag, men kun fem procent.

Ja, man fik endda foretaget en regulering tilbage til 2017.

Dette har medført en øget betaling for de øvrige brugere af Herning Rens.

Hvis man sammenligner vejafvandingsbidraget efter hidtidig praksis med det faktisk betalte vejafvandingsbidrag efter regulering, kan det ses, hvor meget Herning Kommune i afrundede tal har sparet:

2018: 2,9 millioner kroner.

2019: 3,6 millioner kroner.

2020: 5,6 millioner kroner.

Hvor meget Herning Kommune skal betale i vejafvandingsbidrag fra 2021 og frem vil variere med anlægsudgifterne til spildevandsledninger, pumpestationer, byggemodninger og regnvandsbassiner.

Herning Vand forventer et højere anlægsniveau og dermed også et højere vejafvandingsbidrag.

Formentlig vil vejafvandingsbidraget ligge og svinge i niveauet 3,5-4,5 millioner kroner om året, hvilket jo altså svarer til fem procent og ikke de otte procent, som Herning Kommune burde betale af de samlede anlægsudgifter.

Kan Herning Kommune som ejer bare selv bestemme, hvor meget man vil betale i vejafvandingsbidrag?

Efter min mening nej.

En kommune er som en offentlig myndighed også pålagt et krav om saglighed. Og hvad er den saglige begrundelse for, at Herning Vands forbrugere skal pålægges en yderligere økonomisk byrde, som helt sikkert burde betales af kommunen?

Herning Kommune har som ejer af Herning Vand og Herning Rens udpeget de fleste medlemmer af selskabernes bestyrelser. Herning Kommune har imidlertid ingen instruktionsbeføjelse i forhold til de udpegede bestyrelsesmedlemmer. En sådan instruktion vil være i strid med selskabslovens paragraf 76, der fortæller noget om, at bestyrelsesmedlemmer kun skal varetage selskabets interesser og ikke ejernes (kommunens) interesser.

Jeg er sikker på, at de dygtige ansatte i Herning Vand udfører deres arbejde til forbrugernes tilfredshed, og at de medarbejdervalgte repræsentanter i Herning Vand Holding varetager medarbejdernes interesser.

Men jeg er lige så sikker på, at den øvrige del af bestyrelsen har et troværdighedsproblem.

Når man læser bestyrelsesreferaterne, kan det i hvert fald ikke gennem det sidste års tid aflæses at et eneste af bestyrelsesmedlemmerne har forlangt en forhandling om priserne på vandafledning med kommunen.

Der er altså ingen, der varetager forbrugernes interesser!

Jeg vil gerne opfordre alle læserne af dette indlæg til at gå ind på Herning Vands hjemmeside og se, hvem der sidder i bestyrelsen af Herning Vand Holdings to datterselskaber. De skylder os en forklaring på deres tavshed.

Vandforbrugerne i Herning skal ikke pålægges denne skjulte kommunale skattestigning.

Indlæser debat...