Vil Venstre bevare Knudmosen som rekreativt område?

12. marts 2021, 10.48

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

NATUR I den senere tid har der været meget debat om Knudmosen, og det synes jeg, vi skal betragte som positivt. Som borgmester Lars Krarup og Ulrik Hyldgaard skriver i indlægget »Venstre vil bevare Knudmosen« tror jeg, at det er noget alle byrådspolitikere i Herning er enige om. Spørgsmålet er blot, hvordan skal den bevares.

Knudmosen er ligesom brunkulslejerne i Søby, et kulturlandskab skabt af, hvad den har været brugt til. Ligesom vi ikke vil jævne brunkulslejerne i Søby til landbrugsjord, vil eller kan vi ikke tilbageføre Knudmosen til utilgængelig lyngbevokset højmose.

Borgmesteren henviser da også ganske rigtigt til, at Knudmosen har været brugt til tørvegravning, græsning, oplag og losseplads. Han glemmer dog en af de vigtigste ting, Knudmosen har været brugt/misbrugt til, nemlig udledning af vand fra Herning By.

22. juli 1919 kunne man læse i Holstebro Dagblad vedrørende »Afvanding af Knudmosen«: »Det er hensigten, at lade grave en stor kanal gennem mosen, der ikke alene kan tage mosevandet, men også vandet, der kommer her oppe fra Herning«

For 100 år siden var Herning ikke så stor, og kanalen kunne tage vandet. I dag er der tilført overfladevand helt ovre fra MCH´s udendørsareal, der skal løbe forbi Herning Rideskole og videre under veje og jernbaner til Bilka. Til gengæld er kanalen blevet til en grøft, og man har udlagt Herning Rideklubs græsfenner lige overfor Terminalen/vaccinationscentret til oversvømmelsesområde. Hvad der er værre er, at hele dette oversvømmelsesområde i dag er bevokset med lysesiv, og der er næsten ingen biodiversitet.

Mit spørgsmå til Venstre og forvaltningen er derfor: Vil man bevare Knudmosen som et rekreativt område?

Nu er der så tanker om at flytte rideskolen, fordi der er for vådt. Det, synes jeg, er meget trist, da stierne i Knudmosen egner sig til at ride på. Men hvis rideskolen flyttes, skal området, der ligger så tæt på Herning centrum, så bare henlægge som oversvømmelseområde med kedelige siv?

Igennem halvandet år har jeg kommet med ideer til, hvordan man kunne løse vandproblemet i Knudmosen og få bugt med lysesivene, men her er politikere og forvaltningen afvisende. Jeg har foreslået, at man kunne få uddybet Nordre Kanal og gravet nogle grøfter og dræn, så man kunne få ledt noget vand ud af mosen i tørre perioder, så hestene kunne komme ud på græsfennerne. Det eneste svar, jeg har fået, er, at det er man ikke sikker på er hensigtsmæssigt.

Læs også
En gang til for Knudmosen

Til en budgetkonference kom jeg til at sidde ved siden af direktør for teknik- og miljø Eva Kanstrup. Hun var helt enig med mig i, at det ville være godt at slå lysesivene et par gange om året med maskine for at holde dem nede.

Det gjorde man imidlertid ikke, da man ville forsøge sig med helårsgræsning. Enhver kan imidlertid i dag gå ned på arealet overfor Terminalen og se, at der ingen kreaturer er, og da der var nogle få kreaturer sidste sommer, så gik de kun rundt på det høje område og åd ikke af sivene. Det er her, at jeg savner Hedeselskabets tidligere foretagsomhed.

Da Hedeselskabet i 1972 anlagde rideklubbens springbaner så dybdepløjede de arealet med to store bulldozere, der trak en kæmpe plov. I dag kan teknik og miljø ikke engang sende en grøftegraver ud for at uddybe Nordre Kanal.

Allerede i 1972 skrev Hedeselskabet, at der var behov for en pumpestation til at sænke vandet ved rideskolens springbane, men hvordan går det med pumpestationen i dag?

Afslutningsvis vil jeg blot sige, at det er dejligt, at der er kommet en debat i gang om Knudmosen, og at alle byrådsmedlemmer vil bevare Knudmosen, spørgsmålet er blot, om de vil bevare Knudmosen som et rekreativt område?

Læs også
Mener Lars Krarup og Venstre virkelig, at borgeres høringssvar bare er pseudo?