Venstre vil bevare Knudmosen

9. marts 2021, 07.15

Lars Krarup og Ulrik Hyldgaard. Foto: Flemming Hansen/PR-foto

NATUR Af overskriften kunne man måske få den tanke, at det er til diskussion, om Knudmosen skal bevares. Det er overhovedet ikke til debat, om end Mikael Sloth i et angreb på Venstre i fredagens debatsider forsøger at skabe usikkerhed om dette. Mikael Sloth har gennem blandt andet en hjemmeside, de sociale medier, helsides avisannoncer med mere forsøgt at overbevise folk om, at de skal deltage i hans kamp for at bevare Knudmosen. En pseudokampagne, da Knudmosen slet ikke er en del af det område, der er i spil til ændringer i forbindelse med kommuneplanen, der lige nu er til debat. Det er nok snarere en kampagne for, at Mikael Sloth kan bevare sin udsigt fra sin ejendom på Knudmosevej. Det er naturligvis også helt legitimt at kæmpe den sag, men det bliver bekymrende, når man med billeder af den skønne Knudmose forsøger at bilde folk ind, at det er her, kommunen har planer om at udlægge et område til erhverv.

Vi vil gerne understrege, at Venstre ikke kunne drømme om at planlægge erhvervsområder i Knudmosen. Venstre har, sammen med resten af byrådet, siden 70’erne kæmpet for at skabe et rekreativt område syd for Herning. Vi er ret sikre på, at et enigt byråd samlet står bag den lokalplan fra 1986, der sikrer, at Knudmosen bevares som et rekreativt naturområde for befolkningen. Vi har i hvert fald ikke mødt nogen endnu, der har haft den modsatte opfattelse.

Men hvad er Knudmosen egentlig, og hvordan afgrænses den?

I 1972 opkøbte Herning Kommune de sidste mosearealer fra Hedeselskabet, og siden dengang har Knudmosen været skånet for den udnyttelse, den havde været udsat for helt frem til starten af 60’erne. Fakta er, at man frem til da hovedsageligt havde været fokuseret på, hvordan området kunne udnyttes til tørvegravning, græsning, oplag, losseplads og lignende.

Senere har overvejelserne, især i byrådet, drejet sig om, hvordan man i dette bynære område kunne bevare et grønt område til rekreative formål, til glæde for byens og egnens befolkning. Derfor har Herning Kommune i årenes løb foretaget omfattende arealopkøb og investeringer i mosen og arbejdet med realisering af den planlægning, man vedtog med den omtalte lokalplan fra 1986, og som stadig er gældende for Knudmosen.

Selvsamme lokalplan viser også afgrænsningen af Knudmosen. I grove træk kan man sige, at den vestlige grænse går ved MCH og Ungskuepladsen. Mod nord afgrænser boligerne ved Godthåbsvej og Grøndahls vej mosen. Mod syd afgrænses Knudmosen af Lind og mod øst/sydøst går der en afgrænsning diagonalt fra cirka midt på Holtbjergsøen og ned til området, hvor cykelstien over messemotorvejen møder den gamle Vejlevej.

Blot for at der ikke skal være tvivl, så ligger Herningværket og det gamle affalds-forbrændingsanlæg øst for Knudmosen, og det er det område, der er udpeget til udvidelse af det eksisterende erhvervsområde i den kommuneplan, der lige nu er ude i høring. Altså er udvidelsen planlagt placeret øst/sydøst for det allerede eksisterende erhvervsområde. Helt ude ved motorvejen på den østlige side af de omtalte byggerier og helt op ad motorvejen - længst væk fra Knudmosen.

Meget behændigt problematiserer Mikael Sloth i sit indlæg, at Ulrik Hyldgaard til avisen har udtalt, at han ikke kan afvise, at Herning Kommune på sigt vil se på muligheden for at udvikle på området syd for Knudmosen. Det er helt korrekt, at Ulrik Hyldgaard har forbeholdt sig muligheden for at se på eventuelle muligheder for at udvikle Herning, og det både nord, syd, øst og vest for Knudmosen, men bestemt ikke i Knudmosen.

Alt andet ville jo betyde, at vi ville afskrive os muligheden for at kunne udvikle på området, hvor MCH er placeret, altså lige vest for Knudmosen. Vi ville afskrive os muligheden for at udvikle på området mod syd i Lind, hvor Mikael Sloth jo i øvrigt selv for nylig fik en ny lokalplan igennem til H2Logic, eller NEL som den jo hedder i dag efter salget til norske investorer.

Vi ville afskrive os muligheden for at lave ny planlægning og udvikling i området syd for Herningværket altså i det område, der er placeret øst for Knudmosen. Det ville være meget uklogt at fraskrive sig muligheden for fortsat at skabe muligheder for at vores kommune kan udvikle sig, så det har vi tænkt os at holde fast i, også selvom det kan få indflydelse på udsigten fra Knudmosevej 28.

Læs også:
Kan Venstre ikke garantere beskyttelsen af Knudmose-området?

Mikael Sloth er også af den opfattelse, at Herning Kommune skal henvise alle interesserede virksomheder til erhvervsområdet ved Mørupvej. I Herning Kommune har vi for vane at prøve at finde løsninger sammen med de virksomheder, der henvender sig til os, og derfor gør vi os også i denne sag umage for at få vækst, arbejdspladser og virksomheder til kommunen. Vi henviste jo heller ikke H2Logic til en placering i et andet område, da man ønskede at etablere sig i de tidligere ALPI-lokaliteter.

I den gamle lokalplan for Knudmosen kan man læse, at det gamle Ringkøbing Amt har betegnet området som særligt interessant entomologisk og ornitologisk. Det betyder, at området bør have særlig opmærksomhed for såvel insekter som fugle. Heldigvis holder hverken insekter eller fugle sig tilbage af vejanlæg og byggerier og kan frit flyve ind og ud af området. Mikael Sloth beskriver sin bekymring for om erhvervsområdet kan få den tiltænkte udbredelse, da der er placeret en såkaldt faunapassage under motorvejen, som skal sikre at større dyr kan passere ud og ind af området. Ulrik Hyldgaard har ved flere lejligheder udtalt, at vi naturligvis skal tilrettelægge den næste fase af planlægningen med skyldig hensyntagen til, at de større dyr fortsat skal kunne komme under motorvejen. I dag er der på strækningen mellem Miljøvej og Knudmosevej flere krydsningsmuligheder. Ligesom der også andre steder mod nord, syd og øst er mulighed for, at vildtet kan komme frem og tilbage. Men som nævnt så vil den mere detaljerede planlægning naturligvis gå i dybden med dette. Skulle resultatet blive et mindre område, så er det jo bestemt også en mulighed.

Et andet sted i kommuneplanen for 2021-2032 er der nævnt et muligt nyt vejudlæg, der syd om Knudmosen skal forbinde motorvejsafkørslen ved Lind med Knudmosevej. Vi skal ikke bruge mange linjer på dette forslag blot konstatere, at det ikke nyder opbakning fra Venstre.

Til slut skal vi beklage, at det blev et langt indlæg, men vi føler, det er nødvendigt at få præciseret helt nøjagtigt, hvad der er planen med den påtænkte udvidelse af erhvervsområdet ved Herningværket.

Det er i denne tid populært med pop-up vandreture. Må vi ikke her til sidst opfordre de er af jer, der har lyst til, ved selvsyn, at se det område, vi har planer for, om at tage en tur ud og se herlighederne. En rask tur fra Søndre anlæg, og så mod øst ad Miljøvej helt ud til motorvejen. Derfra, hvor Miljøvej slår en bue mod nord, kan man danne sig et ordentligt indtryk af, hvad det er, kommunen har planer for. Det er på ingen måde et angreb på Knudmosen, men snarere et forsøg på at udnytte et område, der i forvejen er præget af store tekniske anlæg.

Knudmosen, den vil vi i Venstre naturligvis bevare.

Læs også:
Knudmosen er blevet kampscene: Naboer i protest mod kommuneplan
+Abonnement
Læs mere:
Kommune efter store naboprotester: Ingen planer om byggerier i Knudmosen
+Abonnement