Vand, oversvømmelser og proportioner

21. februar 2020, 12.50

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

KANAL Erling Askjær Jørgensen havde 18. februar et indlæg under overskriften »Kommunens svigt giver oversvømmelser«. Jeg vil i den forbindelse gerne sende en tak til Erling Askjær Jørgensen, der nævner, at jeg og Borgerlisten har fremført, at det er problematisk, at man ikke får de store vandmængder i for eksempel Knudmosen ledt væk om sommeren, når der er mulighed for det.

Kommunens folk er styret af lovgivning og vejledt af eksperter. De store ingeniørfirmaer tjener gode penge på at rådgive kommunerne. Nogen gange viser det sig, at den rådgivning man fik, ikke var den mest optimale, men til den tid har rådgivningsfirmaerne sikkert fået nye folk, og de vil gerne tage sig betalt for at give ny »ekspertviden«.

Som bekendt var det eksperterne fra Hedeselskabet, der stod for at lægge Skjern Å i kanal, og det var også Hedeselskabet nye afdeling Orbicons eksperter, der førte åen tilbage i slyngninger igen.

Det er derfor med nogen skepsis, at jeg i dag lytter til »eksperterne«, der siger, at vi skal holde regnvandet tilbage og lave lokal nedsivning. »Eksperterne« vil også lave »grønne tage« og asfalt, hvor vandet kan sive igennem. Det er alt sammen også meget godt, hvis det foretages, hvor der er forholdsvis højt og tørt. Hvis det imidlertid er som i en stor del af Herning Kommune i øjeblikket, hvor vi har højt grundvand og er oversvømmet nedefra, så må man spørge sig selv, om det ikke i stedet drejer sig om at få ledt noget vand ud i havet, inden vi »drukner«.

I Herning Kommune er vi forpligtet til at forsinke vandmængderne, der bliver ledt til Storåen, så den ikke oversvømmer Holstebro by, men Storåen bliver ved at oversvømme Holstebro. Man prøver at styre vandet i Holstebro med slusen ved Vandkraftsøen, men når søen så er fyldt, går det helt galt. Nu er det blevet for meget for en gruppe borgere i Holstebro, der i december måned indkaldte til møde om at danne et ålaug. Tanken er, at borgerne vil skaffe bedre passage for vandet fra Holstebro by, så det hurtigere kan komme ud i Nissum Fjord. Holstebro Kommune var også inviteret til mødet, men de ville ikke deltage, da de mener, at de skal følge de nuværende love og regler og ikke kan medvirke til en bedre og hurtigere afledning i åen.

Det må nok siges at være en lidt stejl holdning af Holstebro Kommune, for hvis vandet bliver ved at stige i byen, ender det nok med, at det er lovene og reglerne, der i stedet bliver lavet om.

Men hvad kan vi så gøre i Herning? En stor del af regnvandet fra Herning by, Lind og MCH bliver ledt ud i Knudmosen. Tidligere ledte både Nordre og Søndre Kanal vand ud af mosen. Men da motorvejen blev bygget, blev Søndre Kanal kappet af og ledt op til Nordre Kanal. Nordre Kanal er ikke blevet holdt ved lige og er i dag kun en grøft. Mit forslag er derfor: Få Nordre Kanal uddybet og få lavet grøfter, så der kan ledes store vandmængder væk i tørre perioder.

Hvis der så opstår perioder, som i denne vinter, kan man med en sluse holde vandet tilbage i mosen.

Der er meget store markarealer ude i Knudmosen, hvor hestene fra Herning Rideklub tidligere gik om sommeren. I dag er de oversvømmet hele året, og der gror stort set kun siv her. Der er også den ting, at hvis der bliver ledt mere vand ud af mosen om sommeren, så må den alt andet lige også kunne rumme mere vand om vinteren.

Læs også
Kommunens svigt giver oversvømmelser