Gødstrup: Nye muligheder, men skræmmende besparelser

11. februar 2020, 07.22

Anja Laursen. Foto: PR-foto

GØDSTRUP Hospitalsenheden Vest er i gang med en kæmpe forandringsproces frem mod det nye supersygehus.

Helt grundlæggende er det svært at være uenig i, at det for patienter og personale er fantastisk at få nye rammer og bygninger med de nye muligheder, der følger med i forhold til et moderniseret sygehus.

Imidlertid står Hospitalsenheden Vest over for at skulle spare otte procent af det samlede budget i forbindelse med indflytning i Gødstrup. Dette er et krav, når supersygehuse opføres som såkaldt kvalitetsfondsbyggeri på »bar mark«. Besparelsen er samlet 175,1 millioner kroner, hvoraf der nu resterer 105,3 millioner kroner. Det er ganske voldsomt taget i betragtning, at hospitalerne i Holstebro og Herning tidligere har gennemlevet adskillige sparerunder.

I forslagene til besparelser lægges der blandt andet op til ændrede »normeringsprincipper« på plejeområdet (læs mindre personale). Der foreslås på den måde besparelser på cirka 34 millioner kroner på klinikker og sengeafsnit og derudover andre besparelser på plejepersonale blandt andet ved sammenlægninger - samlet set en besparelse på plejepersonalet på cirka 55 millioner kroner.

Der lægges op til, at færre skal være i vagtberedskab, når specialer lægges sammen. Det giver i et vist omfang mening, men det er ikke realistisk på den måde at opnå sparemålet, da flere specialer allerede er samlet på én matrikel. Naturligvis kan der ved nye bygninger også spares noget på eksempelvis teknik, service og vedligehold, men heller ikke tilstrækkeligt til at indfri sparekravene.

Vi vil derfor kraftigt opfordre hospitalsledelsen og regionsrådet til at forholde sig til, om en besparelse på otte procent er realistisk på et hospital, der for længst har reduceret senge-kapaciteten og opnået den effektivitet, der lå bag forudsætningerne om at fremtidssikre hospitaler, da man planlagde supersygehusbyggeri i starten af 2000’erne.

Forslagene om at ville reducere på plejepersonalet, herunder også sygeplejersker, i forbindelse med byggeriet finder vi særdeles kritisable. Og ikke mindst netop nu, hvor der endelig er taget et første vigtigt skridt i retning af at sikre flere sygeplejersker på landsplan med henblik på at lette arbejdspresset, så kvaliteten og patientsikkerheden forbedres.

Vi glæder os over, at regeringen efter mange års besparelser i sundheds-væsenet har lyttet til blandt andet sygeplejerskers gentagne påvisning af og fortællinger om et alt for hårdt arbejdspres, alt for lidt tid til patienterne og mangel på tid til og mulighed for patientinddragelse. Resultatet er aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om 1000 flere sygeplejersker på landsplan i 2020-21.

Vi ved fra for eksempel sygeplejeprofessor Linda Aikens forskning, at antallet af sygeplejersker på afdelingerne er helt afgørende. Færre patienter per sygeplejerske giver både færre dødsfald, færre genindlæggelser og kortere indlæggelser. Og så er det godt for både patienttilfredsheden og sygeplejerskernes arbejdsglæde. Det modsatte er selvfølgelig tilfældet, når man reducerer antallet af sygeplejersker.

Regeringsaftalen er på sin vis et lille skridt - svarende til 215 flere sygeplejersker i hele Region Midtjylland - men dog et vigtigt skridt i forhold til at forbedre patientsikkerheden.

Vælger Region Midtjylland sideløbende hermed at fastholde, at Hospitalsenheden Vest skal gennemføre en otte procent besparelse og herunder fyre personale, vil det få store konsekvenser og absolut ikke medføre en kvalitetsforbedring for patienter eller forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne.

Fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland vil vi opfordre Region Midtjylland til arbejde for at medvirke til at realisere de gode intentioner i den nye regeringsaftale om via flere sygeplejersker at sikre et løft til den faglige kvalitet på hospitalerne. Men også at påtage sig det nødvendige ansvar i forbindelse med udfordringerne i Hospitalsenheden Vest og sikre, at kvaliteten og patientsikkerheden forbedres også her.

Læs også
Se med: Sygeplejersker planlægger Gødstrup-fremtid med Lego-mænd
+Abonnement
Bente Rasmussen. Foto: PR-foto