Anbefaling fra særligt solcelleudvalg til byrådet i Ikast-Brande Kommune: Afsæt begrænset plads til solcelleparker, og lad de mest attraktive projekter komme forrest i køen

Et tværpolitisk udvalg har i et halvt år arbejdet med en fremtidig politik for placering af store solcelleanlæg i Ikast-Brande Kommune - nu præsenterer udvalget sine anbefalinger til byrådet

7. september 2021, 13.05

Udkastet fra det midlertidige paragraf 17, stk. 4-udvalg om fremtidig opstilling af store solcelleanlæg i Ikast-Brande Kommune inddeler kommunen i røde »negativzoner« og grønne »neutralzoner«. I de røde områder vil det være umuligt at få tilladelse til opstilling af anlæg. I de grønne områder er der potentielt mulighed, men der er på ingen måde frit spil. Hvert projekt vil kræve en individuel sagsbehandling med politisk proces og borgerinddragelse inden en eventuel godkendelse. Udvalget understreger, at der kun er tale om et udkast, som endnu ikke er politisk vedtaget i byrådet. Det er altså ikke et færdigt landkort med endegyldige zonegrænser. Illustration: Ikast-Brande Kommune

IKAST-BRANDE Gennem første halvår af 2021 har det særlige §17.4-udvalg arbejdet med et forslag til, hvordan byrådet kunne planlægge for etablering af solcelleanlæg i det åbne land.

Det midlertidige udvalg, som har haft medlemmer fra alle fem politiske grupper i byrådet, har modtaget input fra eksterne eksperter, blandt andet fra Lemvig Kommune og Region Midtjylland, ligesom der er søgt inspiration i andre kommuner om deres planlægning.

I en pressemeddelelse oplyser udvalget, at de nu har sendt deres konklusioner videre til byrådet, der skal tage stilling til anbefalingerne.

Begynd med 500 hektar

Den grundlæggende præmis er, at udvalget anbefaler, at der planlægges for solceller i det åbne land, og at Ikast-Brande på denne måde også vil understøtte til den grønne omstilling mod en klimavenlig energiforsyning.

Udvalget anbefaler dog ikke at slippe alle tøjler, men at der i første omgang arbejdes med en pulje på samlet 500 hektar, hvilket udgør cirka 0,7 procent af Ikast-Brande Kommunes areal. Efter denne runde tages så stilling til en eventuel fortsættelse med yderligere arealer.

Det særlige er, at udvalget anbefaler, at man beder udviklerne komme med deres ansøgninger i en samlet udbudsrunde, hvor de samtidig beskriver, hvordan deres projekter forholder sig til en række punkter. Blandt andet naboforhold, nabodialog, resultater af dialogen, naboernes konkrete stillingtagen, sammenhænge med anden infrastruktur, forhold til natur, miljø og klimaforhold i øvrigt og eventuelle elementer til at understøtte rekreative forhold omkring projektet.

Kun de mest attraktive

Når politikerne præsenteres for projekterne i byrådet, vil man så kunne sammenligne ansøgningerne og prioritere de projekter, der opfattes som mest attraktive.

Det er forventningen, at der vil komme ansøgninger, der samlet set overskrider de anbefalede 500 hektar, hvorfor der reelt vil blive tale om en konkurrencesituation mellem projekterne.

Formand for §17.4-udvalget, Henrik Engedahl (V), der også er formand for teknik- og miljøudvalget, udtaler:

- Det er flot, at vi har kunnet finde sammen om anbefalingerne efter en grundig proces, hvor der har været tid til at se på rigtig mange forhold. Nu er det så op til det samlede byråd at tage stilling til anbefalingerne. Med den model, vi anbefaler, så er det forventningen, at projektudviklerne og andre interessenter tilskyndes til at gå endnu grundigere ind i de forhold, der ofte kan skabe konflikter ved denne type anlæg, og at det ikke alene bliver et spørgsmål om ja eller nej, forklarer Henrik Engedahl.

Skal i offentlig høring

Selv om projektmagerne altså på forhånd skal lave deres hjemmearbejde, betyder det ikke, at andre ikke har mulighed for at blive hørt.

- Hvis byrådet vedtager udvalgets anbefalinger, lægges der op til en offentlig høringsperiode, før modellen skal til endelig politisk behandling. Her inviteres der til input fra vores omverden. Det kan være interesseorganisationer, landsbyorganisationer, lodsejere, projektudviklere med flere, siger Henrik Engedahl.

Indlæser debat...