Har byplan misforstået vandproblemet i Knudmosen?

1. marts 2021, 13.48

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

KNUDMOSEN 25. februar fulgte jeg det virtuelle borgermøde om introduktion til den nye kommuneplan for den sydlige del af Herning Kommune. Her kom man ind på klimaforandringer og vand i Knudmosen.

Næstformand i byplanudvalget, Jørn Vedel Eriksen, sagde i den forbindelse, at en af hans byrådskollegaer havde argumenteret for at afvande Knudmosen rigtigt kraftigt, men hvis man gjorde dette, så afskaffede man Knudmosen.

Da jeg går ud fra, at den byrådskollega han hentydede til, er mig, føler jeg mig nødsaget til at rette denne misforståelse. Da problemet i Knudmosen er stigende vandstand, forstår jeg dog ikke, at jeg i den grad misforstås, mon ikke at det skyldes, at jeg tilhører Borgerlisten nærmere end faktiske forhold.

På mødet blev der talt meget om klimaforandringer, og naturligvis falder der i dag også mere regn over Knudmosen, ligesom alle andre steder. Det er imidlertid slet ikke det, der er problemet, men at Herning Kommune i stadig højere grad leder overfladevand og fortyndet spildevand ud i mosen.

I dag er der kun ét afløb ud af mosen nemlig Nordre Kanal.

Nordre Kanal med tilløb og grøfter har man ikke uddybet og holdt ved lige de sidste mange år, derfor stuver vandet op i mosen, og det har bevirket, at hestene fra Herning Rideskole ikke længere kan komme ud på de store græsfenner, hvor de tidligere var om sommeren.

Sydøst for Rideskolen er der ikke mindre end 13 hektar fugtigt areal, hvor der kun gror lysesiv. Det var meningen, at arealet skulle helårsafgræsses af kreaturer, men de går kun rundt i kanten og vil ikke æde lysesivene.

I kommuneplanen er området også lagt ud som oversvømmelsesområde, så det kan tage vandet fra de store vandmængder, der bliver tilledt fra Herning By og arealet ved MCH.

Det, jeg har foreslået, er ikke at udtørre mosen, tværtimod, men at vedligeholde Nordre Kanal og grave nødvendige grøfter, så heste og kreaturer vil få noget ud af græsfennerne.

Jeg har endda også foreslået, at det bør undersøges, om området kan bibeholdes som oversvømmelsesområde i perioder, især om vinteren, med kraftig regn, hvis man blot kan få bugt med lysesivene.

Naturpleje kræver en indsats, og hvis man vil bevare dette område, der ligger så tæt på Herning City, så skal man ikke bare lade stå til.

På sidste møde i kultur- og fritid afsatte vi 150.000 kroner til de videre undersøgelser om et nyt ridecenter i Herning. Hvis man kunne få vandstanden ned i et naturligt niveau i Knudmosen, kunne man måske undgå at flytte rideskolen.

I den forbindelse har jeg også nævnt, at man burde undersøge mulighederne for at grave en sø, hvor man kunne anvende det opgravede sand til udvidelser omkring rideskolen. Jeg tror, at der er mange brugere af den nuværende rideskole, der vil komme til at savne rideturene i læ af de høje træer i Knudmosen, hvis de bliver flyttet ud til en forblæst mark nord for byen.

Jeg vil dog nævne, at det ikke er alle, at der er så uforstående for mine tanker, som byplan. I forbindelse med, at jeg havde skrevet et læserbrev om emnet, inviterede direktør Niels Møller Jensen mig ud til et møde ved Herning Vand. Her snakkede jeg helt frit om ideer og tanker, og Niels Møller Jensen ville tage ideerne med. Naturligvis kommer mine tanker ikke til fuld udførelse, men det er dejligt, når der er nogen, der gider lytte. Og hvis der bare er lidt, der kan bruges, er det jo godt.