Spørgsmål fra Bæredygtigt Landbrug: Hvad vil Danmarks Naturfredningsforening?

16. juli 2020, 13.26

Peter Bohsen Jensen Foto: PR-foto

LANDBRUG Danmarks Naturfredningsforening har nu igen travlt med at kritisere landbruget og den livgivende Landbrugspakke - fremfor at tage vare på naturen.

Landbrugspakken gav landmændene adgang til mere kvælstofgødning. Det har betydet et væsentligt kvalitetsløft for dansk korn. Der er igen protein i kornet - planterne er nu så stærke, at de kan udvikle dybe rødder og opsuge næringsstoffer, lagre CO2, vinde over ukrudt - og de er så sunde, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlerne kan minimeres.

Det vil Danmarks Naturfredningsforening nu igen have lavet om på - simpelthen fordi de ikke forstår de faglige sammenhænge.

Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, har flere gange udtalt, at det ikke er det nuværende gødskningsniveau på markniveau, der har afgørende betydning for udvaskningen.

Normreduktion af gødningen er det dyreste virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof - og en regulering må ikke begyndes med det dyreste virkemiddel ifølge EU.

Samtidig forekommer næringsstofudvaskningen fra landbruget i mindre omfang i de kritiske forårsmåneder.

Her kommer udledninger og overløb fra rensningsanlæg derimod i fokus. De udleder langt mere, end det hidtil er erkendt.

Løsningen på de udfordringer, der måtte findes i vores miljø, er at måle derude i virkeligheden, så det præcist konstateres, hvor udledninger kommer fra og hvor en indsats skal sættes ind. Det vil være til gavn for både miljø og produktion.

Løsningen er også, at både landbruget og vore rensningsanlæg får lettere adgang til at bygge minivådområder og andre foranstaltninger til at minimere udledningen – placeret der, hvor man kan måle, at der kommer næringsstoffer fra landbruget eller næringsstoffer, miljøfremmede stoffer eller organisk materiale fra rensningsanlæggene.

Er DN mere interesseret i at hetze landbruget fremfor at forbedre miljøet - når de tilsyneladende fravælger målinger og dermed konkret viden?