Kystnære havvindmøller - etiske investeringer?

Udgivet:14. december 2017, 08.20

Læsetid:5 minutter

Af Preben Buur Nielsen Stormkløven 14, Klegod, rådgiver, statsautoriseret revisor

5 år siden

KYSTNÆRE HAVVINDMØLLER Det sker fra tid til anden, at medlemmer af en pensionskasse eller den almindelige opinion får pensionsfonde, banker m.fl. til at gennemse deres porteføljer for at kunne signalere, at man er på vej væk fra uetiske investeringer som eksempelvis fremstilling af klyngebomber, atomkraftværker og den sorte olie for i stedet at vende blikket mod den grønne omstilling.

Investorernes DNA ændrer sig dog ikke. Det vil fortsat være en forudsætning, at afkastet skal være guldrandet og dertil sikkerhed for investeringens værdi.

Det er dog tvivlsomt, om de samme finansfolk tænker skadevirkninger på mennesker og natur ind i deres investeringsberegninger og slet ikke, når emnet er den grønne omstilling.

Vi er mange, der spørger, om grønne investeringer altid opfylder kravet til god etik og moral. Eller er det kun et spørgsmål om penge og profit? Den grønne omstilling kan desværre på flere områder være lige så uetisk og umoralsk som krigsisenkram, sort olie m.v.

Derfor bør den finansielle sektor udvise samfundssind og undlade at bidrage til stærkt samfundsskadeligt tiltag, som etablering af kystnære havvindmølleprojekter vil være.

Uerstattelig natur tabes

Er etablering af kystnære havvindemølleprojekter samfundsskadelige? Bedøm selv!

Bevaringsværdige og uerstattelige naturværdier ødelægges af de kystnære havvindmølleprojekter. Langs den jyske vestkyst skal der placeres to kystnære havvindmølleparker. Et af områderne er ud for Holmsland Klit, hvor uvurderlig natur er med karakter af Naturarv, som vi skal værne om. Naturen er blevet dannet for tusindvis af år siden. Området kan sammenlignes med naturområdet ved Vadehavet, der er optaget på UNESCO`s liste over verdens naturarv.

Den uerstattelige natur slår i alder oldtidsminderne i Arabien med mange længder. I Mellemøsten smadres verdens kulturskatte for øjnene af os. Det er ikke rart at se på. Vandalerne henviser til religiøse overbevisninger. Mange modige mennesker arbejder med livet som indsats for at redde, hvad reddes kan.

De, der ødelægger uerstattelige naturværdier her i landet, hvad enten det er flertallet i Folketinget, i Energi- og Miljøstyrelserne, Vattenfall eller de, der tilbyder at komme med pengene, hvad er de? Er de også vandaler og hvilken religiøs overbevisning er de besat af?

Lavfrekvent støj fra kystnære havvindmøller er som bekendt endnu ikke anerkendt som sundhedsfarlig. Støjen kan endda med det rette udstyr og set up måles hele 10 km fra møllen og høres alle døgnets timer. Myndighederne bruger mange ressourcer på at beskrive forholdene for at konkludere, at støjen er under de valgte støjgrænser, og det er i øvrigt Vattenfalls ansvar.

Farlig støj

Menigmands gennemlæsning af testrapporterne skaber ikke tillid og ro. Anerkendelse af, at den farlige støj er et stort problem lader vente på sig, formentlig fordi det vil kollidere med vitale politiske og erhvervsøkonomiske interesser. Kræftforskere er i gang med at undersøge støjhelvedets indvirkning på mennesker. Det vil desværre vare en rum tid. før resultaterne foreligger. Forholdet er så kritisk, at det burde have opsættende virkning for igangværende projekter.

De lærde er ofte uenige. Det ser vi omkring den seneste landbrugspakke. Der udledes mere kvælstof end beregnet, og man må spørge: Er det farligt? Det drejer sig måske mere om uvidenhed eller måske politisk fnidder?

Havvindmøller udleder store mængder farlige og giftige stoffer. Mon ikke det kan ende på middagsbordet, når der serveres dyre fisk fra Hvide Sande. Det viser sig at være et område, vi skal holde fingrene fra. Tonsvis af giftige stoffer fra møllernes etablering, drift og nedtagning skader havmiljøet. Endnu engang oplyser Energistyrelsen, at Vattenfall har ansvaret men også til, at danske og EU`s regler skal efterleves. Styrelsen har dog ikke nødvendigvis fastsat grænseværdier i forbindelse med forureningen af havmiljøet. Skaden gentager sig fra fordums tid, vi »voksne« kan endnu huske, da Kjærgårds Plantage ved Varde og Harboøre Tange blev forurenet.

EU-Domstolens praksis i miljøsager er ikke overholdt af de danske myndigheder. Den ansvarlige minister, miljøminister Esben Lunde Larsen fra Venstre og hans håndgangne mænd i Miljøstyrelsen er tilsyneladende helt ligeglade og forventer ikke problemer med EU-reglerne. Mon energiminister Hans Chr. Lilleholt (V) kunne tage affære? Projekterne med de kystnære havvindmøller i Vesterhavet er i henhold til EU-Domstolens praksis ulovlige, hvorfor det kan forventes, at der rejses betydende erstatningssager ved EU-Domstolen, såfremt projekterne ikke stoppes.

Mindst 4000 berøres

Mindst 4000 personer på Holmsland Klit vil blive direkte berørt af det kystnære havvindmølle projekt »Vesterhav Syd«. Uden kunst, kultur og naturskatte vil en befolkning degenerere. Dette forhold vil forøges, når de samme personer må konstatere store værditab og beskæring af almindelig anerkendte rettigheder i et demokratisk samfund. Manglende indsigt i tide, mulighed for at blive hørt og tillige muligheden for påvirkning af væsentlige beslutninger med stor indflydelse på de manges hverdag og trivsel. De, der gør opmærksom på den lavfrekvente støj, bliver ikke hørt. Skaderne kan blive meget mærkbare og ende som invaliderende. Det værste er, at ingen til den tid vil erkende skaden og tage ansvar. Det har man i Danmark desværre nu til dags for vane at gøre.

Økonomiske tab for turisterhvervene på Holmsland Klit vil ligeledes blive meget mærkbare. En amerikansk undersøgelse påviser, at turistomsætningen i områder med kystnære havvindmøller reduceres med 60% procent De resterende 40 procent vil ikke betale fuld pris. Man må spørge: Hvorfor skulle turister søge Holmsland Klit med ulidelig lavfrekvent støj og en forurenet udsigt over havet, når den ideelle ferie kan opnås 30-50 km syd her for? Det vil betyde et årligt omsætningstab i milliardklassen og tab af tusinder af årsværk i den periode, møllerne står der.

Forhåbentlig vil pensionskasser og banker inddrage disse skadevoldende faktorer i deres analyser, inden projekterne finder vej til investorernes bøger. Alle pensionskasser og velhavende kapitalbesiddere burde tænke sig om, inden der ydes kapital til kystnære havvindmølleparker. Etablering vil efterlade betydelige erstatningskrav.

Politikernes forudsætninger smuldrer! I forgangne uge oplyser Vattenfall, at alle møller til de kystnære havvindmølleparker købes i udlandet - pris ca. 12 mia. Det betyder, at beskæftigelsen her i landet går glip af 12.000 årsværk. Dette faktum kan tilhængere af kystnære havvindmølleparker vist ikke bortforklare. Projekter er dybt problematiske, uetiske og umoralske.