Forhastet træfældning i Gjellerup

19. april 2021, 13.05

Ernst B. Knudsen. Foto: PR-foto

BYGGERI Som det har været meget omtalt i Herning Folkeblad lige før påske, har man nu fældet nogle gamle træer i skellet mellem ACO Funki og skolegrunden i Gjellerup, da der skal bygges en støjmur.

Det forholder sig imidlertid sådan, at ifølge kommuneplanramme 32.B13 skal både ACO Funkis østlige areal, der er et grønt område, og skolegrunden anvendes til boliger. Det burde derfor ikke være nødvendigt at fælde træer og lave støjmur langs den østlige del af Skolestien.

Jeg har derfor skrevet til borgmesteren/forvaltningen for at spørge ind til dette, og jeg har 16. april fået svar på dette. Det er sådan, at hele området hvor Gjellerupskolen lå og erhvervsområdet mod nord, der omfatter ACO Funki, var omfattet af Byplansvedtægt nr. 26. ACO Funki ligger i område II, der er erhverv, og skolen lå i område IV, der var offentligt område.

På byrådsmødet 10. november 2020 vedtog byrådet Lokalplan 32.B13.1, der omfatter selve skolegrunden. Denne lokalplan aflyser Byplanvedtægt nr. 26 for dette område, og arealet skal fremover anvendes til boliger. På samme byrådsmøde blevet der vedtaget »Tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028«.

Dette tillæg omfatter også skolegrunden og endvidere ACO Funkis grønne område og udlægger det til boliger, men da der ikke er lavet en ny lokalplan på det grønne område ved ACO Funki, bliver Byplanvedtægt nr. 26 ikke aflyst her.

I svaret til mig står der: »Forvaltningen har under processen med udarbejdelse af støjberegninger og lokalplanen for den tidligere skolegrund været i dialog med ACO Funki, som har ytret ønske om, at man på sigt gerne vil udnytte muligheden i den eksisterende byplanvedtægt til at etablere erhverv på boldbanen.« Man svarer mig endvidere at: »Kommuneplanen forpligter Byrådet til at arbejde for kommuneplanen«

Da kommuneplanen udlægger området til boliger, giver det jo en konflikt.

Læs også
Folkebladet sender drone i luften: Nu fældes Gjellerup-træer
+Abonnement

I skrivelsen fra forvaltningen står der også vedrørende ACO Funkis ønske om erhverv:

»Forespørgslen forventes i første omgang, at skulle behandles i Byplanudvalget i forbindelse med behandlingen af forslaget til kommuneplan som netop har været i høring, og efterfølgende i byrådet, med henblik på, om den gældende kommuneplanramme skal ændres til erhverv.«

Jeg hæfter mig ved, at i forbindelse med at formand for byplanudvalget Ulrik Hyldgaard (V) 21. november 2020 gav en udtalelse her til bladet, stod der: »at han ikke er tilhænger af at omdanne arealet til erhvervsområde. - Jeg tror ikke, at det kommer til at gå den vej - nærmere tværtimod, siger han med henvisning til Byrådets langsigtede mål om, at hele området skal være boliger.« På dette område er vi i Borgerlisten helt enige med Ulrik Hyldgaard.

Skrivelsen fra forvaltningen afsluttes med: »Indtil videre gennemføres byggemodningen på den tidligere skolegrund således, at støjafskærmningen først etableres i den fulde udstrækning, efter at Byrådet har forholdt sig til spørgsmålet om ændring af planlægningen for det ubebyggede grønne område.«

Det vil altså sige, at der med stor sandsynlighed ikke har været nogen grund til at fælde de store træer langs ACO Funkis grønne område.

Efter min opfattelse har teknik- og miljøudvalget handlet forhastet i denne sag.

Indlæser debat...