Kerneydelserne i sundheden skal være offentlige

9. november 2020, 11.50

Else Kayser og Henrik Qvist. Foto: Privatfoto

SUNDHED Det er et fast politisk tema, hvad der hører med til sundhedsvæsnets kerneydelser, som hospitalsvæsenet selv skal drive - og hvad det giver mening at udlicitere.

Mener vi, at rengøring og service og interne varetransport på hospitalerne hører med i kerneydelserne? Mener vi, at vask af sengelinned hører med i kerneydelser? Svaret er ja. Vi mener i Enhedslisten, at hospitalsvæsenet selv skal varetage disse opgaver af hensyn til at sikre kvaliteten, forsyningssikkerhed, omkostning, ledelsesmæssigt ansvar og ikke mindst sammenhæng til øvrige funktioner i hospitalerne.

Men hører den præhospitale indsats med ambulancer og lægebiler også med til kerneydelserne? Naturligvis gør den det.

Historisk set er ambulancedriften blevet varetaget af Falck. Ja, udadtil så det med hele uniformeringen ud som om ambulancerne var en del af hospitalsfællesskaberne, men reelt har Falck haft et privat monopol på ydelsen, som de har gjort alt for at fastholde, fordi det gav en overpris. Det blev meget tydeligt i Region Syddanmark. Her så vi, hvordan Falck for enhver pris kæmpede for at fastholde sit monopol, som Falck til sidst tabte på grund af sine grådige metoder.

I Region Midtjylland ser vi i dag en udvikling af den præhospitale indsats, hvor lægebiler og ambulancer i dag styres af hospitalet i regi fra den præhospitale afdeling, som også vurderer hvilken faglig indsats, der skal ydes i forhold til den enkelte borger.

Vi ser i dag, hvordan behandlinger igangsættes på ulykkesstedet i ambulancerne i tæt samspil mellem lægebiler og i situationer, hvor der sættes ind med lægehelikopter. Vi ser også, at en given indsats afsluttes på åstedet.

Vi har set en udvikling, hvor den præhospitale indsats smelter sammen med hospitalsdriften. Det er baggrunden for, at regionen nu begynder at hjemtage den præhospitale indsats som en naturlig del af hospitalsdriften - hvor hospitalet rykker ud i marken som det fremskudte sundhedsvæsen.

Fra Enhedslisten hilser vi denne udvikling velkommen. Det giver sammenhæng i tingene samtidig med, at regionens økonomiske beregninger viser, at det er økonomisk rentabelt. Region Midtjylland har nu truffet beslutning om at hjemtage 60 procent af den præhospitale indsats til offentligt regi. At denne overdragelse må ske i dialog og samarbejde med de ansattes faglige organisationer med henblik på tryghed for de ansatte.

Enhedslisten undlod i regionsrådet at stemme for forslaget - ikke fordi vi er imod hjemtagning - men fordi vi ønsker en 100 procent hjemtagning, således at det fulde ansvar overgår til regionen, samtidig med at det ville have sikret en endnu billigere præhospital indsat.

Flere partier har sagt, at man ikke ønsker et privat monopol erstattet af et offentligt monopol. Fra Enhedslisten er vi ikke enige i denne præmis. Vi ønsker, at den præhospitale opgave - tilsvarende øvrige kerneopgaver - som en integreret del af hospitalsvæsenet varetages med et højt fagligt niveau og under demokratisk kontrol.

Det samme gør sig gældende vedrørende opgaverne service, rengøring og intern transport.

Vi ser, hvordan disse opgaver er i samspil med pleje- og behandling og derfor skal bygge på et fælles værdigrundlag om at sikre optimale vilkår for patienterne og sikre en hensigtsmæssig og sammenhængende drift.

Vi har set en udvikling, hvor opgaver, der tidligere blev løftet i privat regi, i dag på hensigtsmæssig måde smelter sammen med de grundlæggende kerneopgaver som pleje, behandling og rehabilitering - som et element af en helhedsledelse, hvor man ser helheden som mere end summen af delene, noget som samtidig betyder, at faggrupperne får sin særlige identitet gennem sine relationer til helheden, hvilket igen bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Debatten om offentlig kontra privat drift er ikke slut. Det er et fast politisk tema, hvordan de forskellige dele af hospitalsvæsenet skal drives. Lige nu ser vi private vaskerier indbyrdes kappes om at opnå monopol på hospitalsvaskeri, og vi ved, at udenlandsk kapital også søger at blive en del af dette. Selvfølgelig fordi et monopol vil give dem en særstilling i forhold til indtjening - i sidste ende med forringet kvalitet og på borgernes bekostning.