Mange tilbud til psykisk syge

10. september 2019, 09.10

PSYKIATRI Det kan ske for os alle.

Vi eller en af vores nære bliver ramt af psykisk sygdom og får behov for hjælp til at finde og genfinde os selv i livet.

Som formand for Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune ligger det mig meget på sinde at være med til at fremme borgernes psykiske sundhed. Det er derfor med stolthed, at jeg kan fortælle om nogle af de kommunale tilbud, som er med til at give borgere mulighed for at komme sig helt eller delvist efter psykisk sygdom.

Lad mig begynde med vores akuttilbud, Socialpsykiatriens Akuttelefon og Akutteamet.

Det er et døgnberedskab, som gør det let tilgængeligt at opsøge akut hjælp og støtte for borgere med psykisk sygdom. Samtidig sikrer det, at vi har et systematisk samarbejde om den nære psykiatri internt i Herning Kommune samt eksternt, det kan være til almen praksis og den regionale behandlingspsykiatri.

Som voksen borger i kommunen kan man døgnet og året rundt ringe til Socialpsykiatriens Akuttelefon, hvis man får det psykisk dårligt og har brug for at tale med en professionel. Man behøver ikke at være visiteret til en psykiatrisk ydelse i kommunen. Medarbejderen hjælper med at få kontrol over situationen og har forskellige handlemuligheder. En af disse er at lade borgeren overnatte på »Gæsteværelset«. Det er et værelse på det socialpsykiatriske bo- og aktivitetstilbud Skovlyset, hvor man kan overnatte i trygge rammer og få en samtale med en af nattevagterne på stedet. Medarbejderen har også mulighed for at sætte indsatser i værk på Skovlyset, uden at borgeren skal igennem en visitation. Endelig kan borgeren henvises til egen læge eller til Herning Kommunes akutteam.

Akutteamet har blandt andet ansat specialsygeplejersker uddannet inden for psykiatrien. Teamet besøger borgeren i eget hjem og tilbyder sygeplejefaglig udredning, indsats og behandling samt hjælper borgeren på vej til de rette tilbud i den konkrete akutte situation. Akutteamet giver også faglig sparring til interne samarbejdspartnere, fagpersoner i regionen samt almen praksis. Akutteamet kan kontaktes døgnet rundt.

Erfaringen viser, at når et menneske med psykisk sygdom ved, at det er muligt at ringe til en professionel, føler han eller hun sig mere tryg, og der kan lettere skabes ro over situationen. Borgerne har da også ret hurtigt taget godt imod Akuttelefonen. Det gælder både borgere, som i forvejen modtager kommunale psykiatriske tilbud, og borgere, som ikke modtager nogle tilbud i forvejen.

Når en borger ringer til akuttelefonen, kan medarbejderen henvise til et såkaldt næste dags tilbud. Det kan eksempelvis være en samtale med en medarbejder på Skovlyset, hvor borgeren får lavet en plan med strategier til at håndtere sygdommen, eller hjælp til at komme til egen læge eller behandler. Eller det kan være at skabe kontakt til andre kommunale funktioner, som i forvejen er i kontakt med borgeren. Det kan for eksempel være bostøtte eller hjemmesygeplejen.

Lad mig give et konkret eksempel på et opkald til akuttelefonen. Det kommer fra en kvinde, som er bekymret for sin ægtefælle. Kvinden oplever, at manden gennem en periode er blevet tiltagende depressiv, og at han fremsætter tanker om selvmord og trusler. Medarbejderen ved akuttelefonen vurderer, at manden skal have tilbud om tilsyn fra akutteamet i hjemmet med henblik på støtte til indlæggelse eller hjælp til at håndtere den akutte situation. Akutteamet besøger herefter ægteparret.

Udover akuttilbuddet har vi i Herning Kommune flere former for tilbud, som kan hjælpe borgere med psykisk sygdom til at få hverdagen til at fungere.

Skovlyset og Skiftesporet Dag- og Døgncenter tilbyder botilbud, bostøtte samt en række forskellige dagaktivitetstilbud. Begge arbejder mod, at borgeren får mulighed for at komme sig og få det liv, som de selv ønsker. Støtten bliver altid tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker og drømme for forandringer i hverdagen.

Det er ikke muligt at komme ind på alle tilbuddene her. Fra Skovlyset vil jeg blot nævne nogle af de indsatser, som borgerne kan få uden visitation. Det er de social- og sundhedsfremmende indsatser, hvor formålet er at forebygge, at borgerens sociale problemer bliver værre. Der bliver tilrettelagt et individuelt forløb med emner som individuel vejledning i livsstil, kost og motion, hjælp til at strukturere hverdagen og hjælp til at komme i gang med eller fastholde netværk og aktiviteter i fritiden med videre.

Skiftesporet har blandt andet et specialiseret ambulant tilbud, Horisont, til personer med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Horisont har fokus på at forebygge gennem en tidlig og hurtig indsats, og der er en tro på, at alle kan komme sig og få et liv med glæde og muligheder.

Både Skovlyset og Skiftesporet har gruppebaserede tilbud. Erfaringen viser, at det giver bedre mulighed for at komme sig og for at holde fast i de strategier, borgeren skal bruge for at håndtere hverdagen.

I Herning Kommune har vi gode tilbud til borgere med psykisk sygdom, men vi har et højt ambitionsniveau for at blive endnu bedre.

En af de ting, vi har fokus på, er at være gode til at samarbejde. Det gælder både i forhold til borgeren og dennes netværk, på tværs i kommunen og på tværs af sektorer, herunder særligt i forhold til spørgsmålet om hvor vidt en borger skal indlægges eller er bedre tjent med at få tilpasset støtte i sit eget hjem. Vi tilstræber altid at tage udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation.