dansk-kemidatabase.dk

Annoncørbetalt indhold

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Dette indhold er sponsoreret

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Leverandørbrugsanvisning, sikkerhedsdatablad, MSDS eller SDS - kært barn har mange navne, men de angiver alle netop det samme formål. Dog bruges begrebet sikkerhedsdatablad dog oftest i danske sammenhænge.

Et sikkerhedsdatablad har det formål, at det skal kunne give brugerne præcise og de nødvendige oplysninger, der er for at kunne hjælpe disse med at beskytte både deres egen og andre menneskers sundhed, sikkerhed og miljøet. Derfor er et sikkerhedsdatablad ikke bare vigtigt, men helt nødvendigt, når det kommer til håndtering af kemi.

Når man udarbejder et sikkerhedsdatablad, så skal dette ske ud fra kemikalielovgivningen, REACH, og denne skal indeholde 16 hovedpunkter og 48 underpunkter, samt været på det officielle sprog for det land, hvori stoffet, blandingen eller kemikaliet markedsføres. Dette skal desuden så helt gratis til rådighed for brugerne af kemien.

Hvornår skal der laves et sikkerhedsdatablad?

Et datablad for sikkerhed skal udarbejdes for blandinger og stoffer, hvor blandingen eller stogget opfylder kriterierne for klassificeringen for farlige kemikalier. Dette skal gøres i henhold til den Europæiske forordning om, hvordan kemikalier og kemiske produkter skal klassificeres, mærkes og pakkes - også kaldet CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Desuden skal der laves et sikkerhedsdatablad, hvis stoffet er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller persistent og meget bioakkumulerende (vPvN) i henhold til kriterierne fra REACH.

Er stoffet opført på kandidatlisten til mulig godkendelse i REACH af forskellige årsager, så skal dette også have et datablad for sikkerheden. Denne kandidatliste er en liste over blandinger og stoffer, der kan være eller er særligt problematiske, og som kan kræve godkendelse for brug ved et senere tidspunkt.

Andre kriterier for udarbejdelse af sikkerhedsdatablad

Foruden ovenstående, så vil nogle blandinger og stoffer, som ikke opfylder kriterierne for CLP, desuden også kræve udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad. Dette kan være på baggrund af forskellige ting, herunder fordi blandingen eksempelvis indeholder mindst et stof, der er sundheds- eller miljøfarligt, mindst et kræftfremkalende, hudsensibiliserende, reproduktionstoksisk, eller hvis det er PBT, samt hvis stoffet har EF-grænseværdier for eksponering i virksomheder og på arbejdspladser.

Der er således mange forhold, der skal overvejes og vurderes, især hvis kemikaliet bruges ofte eller på daglig basis. For at sikre sine ansatte, så er det altså vigtigt, at de kan læse sig frem til, hvordan kemikaliet skal håndteres og så videre, så der undgås livsfarlige situationer.

Det er herudover også vigtigt at være opmærksom på, hvem der har ansvaret for udarbejdelse og vedligeholdelse af sikkerhedsdatablad på arbejdspladsen, da dette ikke er helt uvæsentligt. Nogle gange er det producentens ansvar, andre gange kan det være købers.

Du kan læse meget mere om, hvad et sikkerhedsdatablad indebærer, indeholder og vigtigheden af samme på Joblifes hjemmeside, samt på andre officielle institutioners hjemmesider.